Kooperacyjny styl kierowania w służbach mundurowych na przykładzie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.27.4

Słowa kluczowe:

współdziałanie, dobro publiczne, przywództwo, sprawność działania.

Abstrakt

Obecnie niemożliwe jest rozumienie organizacji działających w sferze bezpieczeństwa oraz współczesne zarządzanie nimi bez uwzględniania kategorii współdziałania. Sprawność działania oznacza dziś  korzystanie z pojawiających się w otoczeniu szans oraz niwelowanie zagrożeń; to taka cecha działania, która łączy się z realizacją klasycznych funkcji zarządzania poprzez różnego rodzaju zależności, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji działań dla realizacji wspólnego celu. Niezbędna jest w tym względzie rola kierownicza. W formacjach mundurowych rola przywódcy jest o wiele bardziej skomplikowana, niż w sektorze prywatnym. Czy można w nich mówić o stylu kooperacyjnym i czy jest on zależny od płci? Rozwinięcie wspomnianego problemu stanowi przedmiot niniejszego tekstu.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-18