Idea smart city jako element mechanizmów sprawowania władzy na poziomie lokalnym i regionalnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20813333.27.6

Słowa kluczowe:

smart city, miasta inteligentne, cyfryzacja

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie roli działań zaliczanych do obszaru smart city w sprawowaniu władzy na poziomie lokalnym i regionalnym. To także analiza samego obszaru smart city pozwalająca na szczegółowe zdiagnozowanie zakresu aktywności miast, których pojęcie to dotyczy. Utrzymujący się światowy trend urbanizacji i relokacji mieszkańców na rzecz większych skupisk miejskich i aglomeracji oznacza, że to przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych w coraz większym stopniu wpływają na jakość życia i skuteczność w rozwiązywaniu najpoważniejszych problemów społecznych. W dużym zakresie w procesach tych wsparciem mogą być rozwiązania oparte o nowe technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inne, zaliczane do szeroko pojętego obszaru smart city. Nazwa ta, definiująca miasta jako inteligentne coraz częściej stanowi ważny wyznacznik w opracowywanych i realizowanych przez władze regionalne i lokalne strategiach rozwoju. Same sformułowanie „smart city” z forsowanego w początkowej fazie swego istnienia przez przedsiębiorstwa, ostatecznie zaczęło być także wykorzystywane w wytycznych kluczowych podmiotów instytucjonalnych o globalnym znaczeniu jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska i stopniowo coraz powszechniej są one uwzględniane przez włodarzy regionalnych i lokalnych definiujących cele swojej aktywności.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-18